AKUSTINĖS LUBOS | Lietuva

Terminai ir sąlygos

Prieš pradedant naudoti Armstrong World Industries, Inc. (toliau "Armstrong") svetainę, prašome susipažinti su jos naudojimo terminais ir sąlygomis. Įeidami ir naudodami svetainę jūs patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate vykdyti šios sutarties (toliau “Sutartis”) sąlygas.

Armstrong pasilieka teisę bet kada keisti šias sąlygas. Tęsdami naudotis svetaine jūs patvirtinate, kad sutinkate su tuo metu galiojančiomis sąlygomis. Prieš pradėdami naudotis svetaine, turite apsilankyti šiame tinklapyje ir susipažinti su privalomomis laikytis sąlygomis.

Privatumas

Armstrong renka informaciją apie šios svetainės naudotojus. Šių duomenų rinkimas apibrėžtas Armstrong.com Online Privatumo politikoje.

Privaloma registracija

Norėdami patekti į tam tikras šios svetainės dalis, privalote užsiregistruoti ir sukurti savo asmeninių duomenų aprašą. Registracijos metu jūsų paprašys pasirinkti vartotojo vardą ir slaptažodį. Registracijos metu arba paprašytas išsiųsti asmeninę informaciją naudojantis forma arba el. pašto užklausa, kurią pateikė įgaliotas Armstrong personalas, Jūs sutinkate pateikti teisingą ir tikslią informaciją. Jūs taip atsakote už išsiųstos informacijos tikslumą. Pateikus melagingą, netikslią arba nepilną informaciją, Armstrong pasilieka teisę panaikinti jūsų asmeninių duomenų aprašą ir sustabdyti teisę naudotis šioje svetainėje siūlomomis paslaugomis

Įmonės identifikacija ir prekiniai ženklai

Visi registruoti ir/arba neregistruoti prekiniai ženklai ir/arba paslaugų ženklai, naudojami arba minimi šioje svetainėje, yra Armstrong World Industries, Inc. ir susijusių įmonių nuosavybė, nebent parašyta kitaip. Negavus Armstrong raštiško sutikimo draudžiama kokiu nors tikslu naudoti, kopijuoti, dauginti, publikuoti, siųstis, siųsti paštu, perduoti, platinti arba modifikuoti šiuos ženklus. Naudoti Armstrong prekinius ženklus kitose svetainėse draudžiama.

Autorinės teisės

Visa šioje svetainėje esanti medžiaga saugoma nuosavybės teisių, jeigu aiškiai nepasakyta kitaip. © 2000 Armstrong World Industries, Inc. Visos teisės saugomos.

Nuosavybės teisės į turinį

Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad šios svetainės turinys, įskaitant, bet neapsiribojant tekstu, joje ir reklamose bei pateikiamoje medžiagoje (“Turinyje”) esanti programinė įranga, muzika, garsai, fotografijos, vaizdo medžiaga, grafinė medžiaga ir kitokia medžiaga yra apsaugoma autorinėmis teisėmis, prekiniais ženklais, paslaugų ženklais, patentais arba kitokiomis nuosavybės teisėmis ir įstatymais.

Armstrong leidžia jums elektroniniu būdu kopijuoti ir spausdinti svetainės atskiras dalis asmeniniam naudojimui. Tačiau autorinės visos tokios medžiagos teisės lieka Armstrong. Jūs suprantate ir sutinkate, kad jums leidžiama naudoti tik šį Turinį, kas aiškiai pasakyta šioje Sutartyje, o negavę raštiško Armstrong sutikimo, negalite Turinio kopijuoti, dauginti, platinti arba daryti išvestinius darbus.

Nuorodos

Armstrong draudžia naudoti Armstrong prekinius ženklus kaip “nuorodas” į kitas svetaines arba iš jų, išskyrus atvejus, kad Armstrong iš anksto patvirtino tokios nuorodos naudojimą.

Išlygos iš garantinių įsipareigojimų

Armstrong neteikia jokių garantijų, kad ši svetainė atitiks jūsų reikalavimus arba kad ji veiks nenutrūkstamai, savalaikiai, saugiai ir be klaidų. Taip pat Armstrong negarantuoja dėl rezultatų, kurie gali būti gauti pasinaudojus šioje svetainėje esančiu turiniu.

JŪS SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD BET KOKS ATSISIŲSTAS ARBA KITAIP GAUTAS ŠIOS SVETAINĖS TURINYS YRA JŪSŲ PATIES RIZIKA IR TIK JŪS PATS BŪSITE ATSAKINGAS UŽ BET KOKIUS KOMPIUTERINĖS SISTEMOS PAŽEIDIMUS ARBA DUOMENŲ PRARADIMĄ, KURIUOS SUKĖLĖ ATSISIŲSTAS TURINYS.

JEIGU NENURODYTA KITAIP, ARMSTRONG PATEIKIA ŠIOS SVETAINĖS TURINĮ TOKĮ KOKS YRA, NEPRISIIMDAMA JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI IŠREIKŠTŲ NEI NUMANOMŲ, KEIK TAI LEIDŽIA ĮSTATYMAS. Į TAI ĮEINA PARDUODAMUMO, INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS NEPAŽEIDIMO IR ATITIKIMO KONKRETIEMS TIKSLAMS NUMANOMOS GARANTIJOS. ARMSTRONG ARBA JOS TIEKĖJAI JOKIU ATVEJU NEATSAKO UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, NUOSTOLIUS DĖL PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO ARBA INFORMACIJOS PRARADIMO) KYLANČIĄ DĖL SVEITAINĖS TURINIO NAUDOJIMO ARBA NEGALĖJIMO JUO NAUDOTIS, NETGI TUO ATVEJU, KAI ARMSTRONG’UI BUVO PRANEŠTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.

PASTABA: KAI KURIOSE JURISDIKCIJOS GALI NELEISTI TAIKYTI TAM TIKRŲ GARANTIJŲ IŠIMTIS ARBA APRIIBOJIMUS, ARBA APRIBOTI AR DARYTI IŠIMTIS DĖL ATSAKOMYBĖS UŽ ATSITIKTINĘ ARBA PASEKMINĘ ŽALĄ, TODĖL AUŠČIAU IŠVARDINTOS IŠIMTYS GALI BŪTI NETAIKOMOS JUMS.

Atsakomybės apribojimas

ARMSTRONG IMASI PRIEMONIŲ, KAD ŠIOJE SVETAINEJE ESANTI INFORMACIJA BŪTŲ TIKSLI. TAČIAU JŪS AIŠKIAI SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD ARMSTRONG NEBUS ATSAKINGA UŽ BET KOKIUS NUOSTOLIUS ARBA ŽALĄ (TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, PRARADIMUS DĖL BAUDŲ, FAKTINIUS, PASEKMINIUS, ATSITIKTINIIUS, SPECIALIUS, IŠIMTINIUS AR KITOMIUS) ATSIRADUSIUS DEL SVETAINĖS NAUDOJIMO ARBA NEGALĖJIMO JA NAUDOTIS, ARBA KILUSIUS DĖL KLAIDŲ ARBA PRALEIDIMŲ SVETAINĖS TURINYJE , NEPRIKLAUSOMAI NUO ATSAKOMYBĖS PAREIŠKIMO PAGRINDO, NET IR TUO ATVEJU, KAI ARMSTRONG BUVO PERSPĖTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ ARBA ŽALOS GALIMYBĘ. Į TAI ĮEINA IR ŽALA DĖL APLAIDUMO ARBA DIDELIO APLAIDUMO.

PASTABA: PAGAL KAI KURIAS JURISDIKCIJAS NELEIDŽIAMA ATSISAKYTI ATSAKOMYBĖS DĖL PASEKMIŲ ARBA ATSITIKTINIŲ NUOSTOLIŲ ARBA JĄ APRIBOTI, TODĖL AUKŠČIAU PATEIKTI APRIBOJIMAI GALI BŪTI NETAIKOMI JUMS

Kompensavimas

Jūs sutinkate savo paties sąskaita atlyginti, ginti ir apsaugoti Armstrong, jos tarnautojus, direktorius, darbuotojus, agentus, susijusius asmenis, platintojas ir licencijų turėtojus nuo bet kokių nuostolių dėl sprendimų, nuostolių, trūkumų, žalos, atsakomybės, išlaidų ir sąnaudų (įskaitant pagrįstus mokėjimus advokatams) atsiradusius dėl skundo, reikalavimo, kaltinimo, veiksmo arba procedūros, kilusios iš šios sutarties arba dėl to, kad naudojote šią svetainę arba bet kokį su tuo susijusį gaminį arba paslaugą.

Reguliuojantis įstatymas

Ši sutartis ir santykiai tarp jūsų ir Armstrong bus reguliuojami pagal Pensilvanijos valstijos įstatymus nepriklausomai nuo prieštaravimų sąlygose. Bet koks prieštaravimas arba pretenzija kylanti dėl Sutarties arba susijusi su šia Sutartimi,  arba susijusi su šios svetainės ir joje esančios medžiagos naudojimu, bus sprendžiami Pensilvanijos valstijos teisme. Jūs sutinkate, kad nepriklausomai nuo tam prieštaraujančių įstatymų, bet kokios pretenzijos arba teisiniai veiksmai įvykę dėl arba susiję su šia sutartimi, turi būti išspręsti per vienerius (1) metus po tokios pretenzijos arba veiksmo atsiradimo, arba bus pamiršti visam laikui.

Atsisakymas / Atskiriamumas

Kurios nors šalies atsisakymas pasinaudoti šios Sutaries pažeidimu arba jos teisėmis nereiškia atsisakymo pasinaudoti pažeidimais arba teisėmis ateityje. Jeigu kuri nors šios sutarties sąlyga pripažįstama negaliojančia arba neįvykdoma, tokia sąlyga turi būti atskirta nuo likusios sutarties dalies, kuri liks pilnai galiojanti ir veikianti.

Teisių pasilikimas

Visos čia neišreikštai suteiktos teisės saugomos.


Gaminiai

Svarbiausios vietos

Ištekliai ir specifikacijos

Ieškoti